MediaWiki:Titleblacklist

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
  1. 本頁面為「標題黑名單」。任何符合本名單正規表達式的標題會被阻止建立和編輯。
  2. 請使用「#」來新增註釋。
  3. 預設忽略大小寫
# 過度標點符號或反覆 EXCESSIVE PUNCTUATION OR REPETITION
.*[!?‽¿]{3}(?<!!!!).*
.*[!?‽¿]{2}(?<!!!!).* <moveonly>
.*[!?‽¿]\s+[!?‽¿].*
.*‽‽.* <moveonly> 
.*¿¿.* <moveonly>
.*[\p{Z}]{2}.* # 禁止2個分隔符號鄰接 (mostly funky spaces)
.*[^\p{L}\d ]{6}.* # 禁止連續6個非書寫文字、數字、空格的字元
.*([^0])\1{4}.* <moveonly> # Disallows four or more of the same character from page moves
.*(.)\1{10}.* <newaccountonly> # 禁止反覆11次以上相同字元的用戶名
.{40,} <newaccountonly>
.*\p{Lu}(\P{L}*\p{Lu}){9}.* <casesensitive | moveonly>  # Disallows moves with more than nine consecutive capital letters
.*[qwert]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[asdfg]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[zxcvb]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[yuiop]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[QWERT]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[ASDFG]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[ZXCVB]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
.*[YUIOP]{6}.* <newaccountonly> # 抑制免洗帳號
#混淆維基人账户
.*2011wp.* <autoconfirmed> 
.*[啦拉龟龜菈垃鞡][跨夸咵垮胯挎侉誇骻姱舿銙恗晇][氪克尅剋兙娔勀勊兛兡兞].* <autoconfirmed> 
.*[乌鸟岛烏鳥島钨鎢邬鄔呜坞].*[跨夸咵垮胯挎侉誇骻姱舿銙恗晇][氪克尅剋兙娔勀勊兛兡兞].* <autoconfirmed> 
.*[乌鸟岛烏鳥島钨鎢邬鄔呜坞][啦拉龟龜菈垃鞡].*[氪克尅剋兙娔勀勊兛兡兞].* <autoconfirmed>
.*[乌鸟岛烏鳥島钨鎢邬鄔呜坞][啦拉龟龜菈垃鞡][跨夸咵垮胯挎侉誇骻姱舿銙恗晇].* <autoconfirmed> 
.*([MMmΜМм][aÁÁáÀàÂâÄäÃãǍǎĀāĂ㥹ÅåaAΑΆАа][kĶķKkΚκКкЌќҚқ]|[aÁÁáÀàÂâÄäÃãǍǎĀāĂ㥹ÅåaAΑΆАа][kĶķKkΚκКкЌќҚқ][eÉéÈèÊêËëĚěĒēĔĕĖėĘęeEΕΈеЕЀѐЄєЁё]).*c(a|Á|Á|á|À|à|Â|â|Ä|ä|Ã|ã|Ǎ|ǎ|Ā|ā|Ă|ă|Ą|ą|Å|å|a|A)t.* <autoconfirmed> 
.*妙[诗詩]人.* <newaccountonly>
.*Shizhao.* <newaccountonly>
.*[时時].*昭.* <newaccountonly>
.*([百白佰泊].*[無无巫毛誣诬].*[伸生身牲]|[是事示士氏侍視视伺].*[書书輸输舒樞枢猪].*[伸生身牲]|[無无巫毛誣诬].*[一壹].*用.*[書书輸输舒樞枢猪].*[伸生身牲]).* <newaccountonly>
.*([電电燈灯].*[號号]|cdip).* <newaccountonly>
.*PhiLiP.* <newaccountonly>
.*彥良.* <newaccountonly>
.*(Gzdavidwong|Gnowdivadzg).* <newaccountonly>
.*[许許]瑜真.* <newaccountonly>
.*卓政[兴興].* <newaccountonly>
.*[赵趙]家俊.* <newaccountonly>
.*Kegns.* <newaccountonly>
.*[做造][\w一-龥]{0,3}([^\w一-龥]|_)*[\w一-龥]{0,3}[貓猫].* <newaccountonly>
.*L.*[aāáǎà].*n.*w.*[iīíǐì].* <autoconfirmed|newaccountonly>
.*喊.*疼.* <newaccountonly>
.*我.*乃.*野.*云.*鹤.* <autoconfirmed|newaccountonly>
.*(木可南|柯南) <newaccountonly>
#色情广告
.*(高雄|台[中南北]|新竹|桃園)?.*([找約叫玩送]?妹|情人|3P|特殊服務|陪睡|排毒|[打約]炮|[喝品約找]?茶).* <autoconfirmed>
.*(裸.*[舞聊]|[激色].*情|情.*色|[做造].*[愛爱]|性.*[愛爱虐交]|(激.*情|成.*人).*([電电].*影|[網网].*[站址]|[論论].*[壇坛])|偷.*拍|[強强彊輪轮伦倫].*[姦奸]|[亂乱].*[伦倫]|[aA]片|[愛爱].*城|丁.*香.*社.*[區区]|就.*去.*[干乾幹榦]).* <autoconfirmed>
.*成.*人.*聊.*天.*室.*
.*w.*o.*a.*i.*l.*u.*o.*l.*i.*a.*o.* <autoconfirmed>
.*(找小姐|援.*交|招.*妓|卖.*淫|小.*姐.*服.*[务務]).* <autoconfirmed>
.*性.*奴.* <autoconfirmed>
.*艳.*[图照].* <autoconfirmed>
.*充.*气.*娃.* <autoconfirmed>
.*苍.*井.*空.* <autoconfirmed>
.*内.*衣.* <autoconfirmed>
.*吸.*奶.* <autoconfirmed>
.*色.*戒.* <autoconfirmed>
.*虐.*童.* <autoconfirmed>
#.*(酒.*店|宾.*馆|套.*房).* <autoconfirmed>
.*皮.*条.*客.* <autoconfirmed>
.*人.*体.*(艺.*术|彩.*绘|图).* <autoconfirmed>
.*女.*(写.*真|壁.*纸).* <autoconfirmed>
.*按.*摩.* <autoconfirmed>
.*共.*侍.*一.*夫.* <autoconfirmed>
.*[㈠一].*夜.*情.* <autoconfirmed>
.*((服务|包夜|小姐|电话|信息).*){2}.* <autoconfirmed>
.*小.*姐.* <autoconfirmed>
.*鸡.*婆.* <autoconfirmed>
.*学.*生.*妹.* <autoconfirmed>
.*小.*妹.* <autoconfirmed>
.*美.*女.* <autoconfirmed>
.*找.*学.*生.* <autoconfirmed>
.*学.*生.*服.*务.* <autoconfirmed>
.*奶.*[妈媽].*<autoconfirmed>
.*送.*茶.* <autoconfirmed>
.*茶.*莊.* <autoconfirmed>
.*外.*[送約茶莊].* <autoconfirmed>
.*[外送約茶莊].*LINE.* <autoconfirmed>
.*[外送約茶莊].*L.*I.*N.*E.* <autoconfirmed>
.*外.*送.*茶.* <autoconfirmed>